STOPKA - Zasady użytkowania systemu

Regulamin Portalu Internetowego serwisujmojeauto.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, warunki i zakres korzystania z portalu serwisujmojeauto.pl przez Użytkowników.

Usługodawcą jest: AMJ Alicja Januszkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 50/2, NIP: 8942678284 i REGON: 021757907.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, zawierający zasady, prawa i obowiązki, które przysługują korzystającym z portalu serwisujmojeauto.pl i które muszą być przestrzegane przez Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownik – Warsztat lub Kierowca

Warsztat -  przedsiębiorca zarejestrowany na Portalu

Kierowca – właściciel pojazdu zarejestrowany na Portalu

Giełda     - giełda opon używanych  utworzona na Portalu

Zlecenie – oświadczenie woli Kierowcy, określające rodzaj poszukiwanej usługi i zmierzające do dokonania transakcji

Transakcja – usługa lub zakup towarów dokonany w wybranym Warsztacie,

Towary – opony lub usługi zakupione w danym Warsztacie,

Rejestracja – procedura zakładania konta,

Portal Internetowy (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem serwisujmojeauto.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może złożyć zlecenie oraz dokonać zakupu opon wystawianych na giełdzie.

Usługodawca /Administrator– AMJ Alicja Januszkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 50/2, NIP: 8942678284 i REGON:021757907.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na Portalu w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po aktywacji konta Warsztatu.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Warunkiem korzystania z usług przez Użytkowników jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja ich postanowień.
 5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarczą w branży motoryzacyjnej mogący we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Portalu Internetowego może być odpłatne dla Warsztatu. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Warsztat mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług.
 7. Rejestracja w ramach portalu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza zarówno dla Warsztatu jak i Kierowcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu składania zleceń, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jego jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Warsztatu i Kierowcy.
 9. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług, Użytkownicy powinni dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.
 11. Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 12. Wszelkie konsekwencje natury faktycznej i prawnej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obciążają w pełni podmiot dopuszczający się naruszeń.
 13. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu transakcji, w tym w szczególności za niewypłacalność Użytkowników jak i za uszkodzenie bądź niedostarczenie przesyłek oraz koszty przesyłek.

 

§ 3

Rejestracja

 1. Użytkownik rejestrując się na serwisujmojeauto.pl akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać w trakcie korzystania z portalu.
 2. Rejestracja Warsztatu/Kierowcy jest bezpłatna. Aktywowanie konta przez Warsztat jest płatne zgodnie z wybranym rodzajem abonamentu. Aktywowane konto pozwala Warsztatowi na zamieszczanie ofert własnych na giełdzie opon używanych.
 3. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, dotyczy to prawa do nazw, nazwisk oraz marki. Po dokonaniu rejestracji Warsztat jest weryfikowany przez Administratora i otrzymuje e-mail potwierdzający rejestrację, jeśli spełnia warunek prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą motoryzacyjną.
 4. Nazwę oraz hasło nadaje sam Użytkownik wedle uznania. Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.
 5. Kierowcapo zarejestrowaniu otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym i sam aktywuje swoje konto.
 6. Użytkownik, w momencie rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych i firmowych przez AMJ Alicja Januszkiewicz. Wszelkie dane umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 7. Właściciel Portalu nie odpowiada za wiarygodność danych udostępnionych przez Kierowców.
 8. Administrator może zablokować konto Użytkownika, który w opinii Administratora:
  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. podejmuje działania niezgodne z umową,
  3. działa na szkodę Administratora lub innych Użytkowników,
  4. podejmuje działania naruszające interesy Administratora.
 9. W przypadku zmiany danych Użytkownika jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji na Portalu, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

 

§ 4

Transakcje

 1. Firma AMJ Alicja Januszkiewicz, jako właściciel Portalu serwisujmojeauto.pl umożliwia Użytkownikom dokonywanie transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel Portalu nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami, nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia transakcji.
 3. Użytkownicy zobowiązani są określić pomiędzy sobą sposób zapłaty za zakupione opony lub świadczone usługi.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Warsztaty.

 

§ 5

Reklamacje i odpowiedzialność Administratora

 1. Postępowania w ramach reklamacji lub gwarancji oraz inne podnoszone przez Użytkowników roszczenia dotyczą postępowania pomiędzy Użytkownikami. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników z tytułu rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w tym za bezpieczeństwo, jakość, legalność towarów lub usług sprzedawanych za pośrednictwem Portalu.

 

§ 6

Opłaty

 1. Kierowca nie ponosi żadnych opłat związanych z rejestracją i aktywacją konta.
 2. Warsztat ponosi opłatyzgodnie z wybranym abonamentem i podpisaną umową.

 

§ 7

Komentarze

 1. Użytkownicy mogą korzystać z zakładki o nazwie: oceny. Mogą umieszczać tam opinie o usługach wykonanych w Warsztacie lub o Kierowcy korzystającym z usług Warsztatu.
 2. Opinie powinny być rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, dotyczącym doświadczeń wystawiającego, nie zawierające słów obraźliwych, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii ani historii zasłyszanych.
 3. Opinie nie mogą zawierać:
  1. danych kontaktowych użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego,
  2. adresów stron internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym.
 4. Administrator Portalu nie ingeruje w treść opinii . Administrator Portalu może według własnego uznania, zablokować możliwość wystawienia lub usunąć opinię w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku gdy:
  1. opinia narusza zasady określone w Regulaminie,
  2. opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Użytkownikowi,
  3. treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  4. opinia została wystawiona przez Użytkownika, który uczestniczył w transakcji wyłącznie w celu wystawienia opinii/oceny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji opinii, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu.
 6. Opinie wystawione w sposób naruszający postanowienia art.3 oraz 4 zostaną usunięte.
 7. Po usunięciu opinii nie jest możliwe wystawienie opinii do tej samej transakcji.
 8. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności użytkowników.
 9. Użytkownik ma prawo zwrócić się z prośbą w formie e-mailowej do administratora serwisu o wyjaśnienie nieprawdziwej opinii
 10. Warsztat ma prawo odrzucić wysłane przez Kierowcę zlecenie naprawy. Sytuacja ta nie powinna wpływać na wystawienie opinii.

 

ROZDZIAŁ II – Giełda Opon

§ 8

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady wprowadzania na giełdę opon, które stanowią własność Warsztatu, a Portal ułatwia ich sprzedaż.
 2. Do wprowadzania, sprzedawania i kupowania opon są upoważnione osoby, które posiadają aktywowane konto w serwisujmojeauto.pl i posiadają urządzenia pozwalające na dostęp do Internetu i poczty e-mail.
 3. Wystawianie opon na Giełdzie jest dostępne wyłącznie dla Warsztatów po aktywacji rejestracji w serwisujmojeauto.pl.
 4. Giełda jest dostępna dla Kierowcy po uprzednim zarejestrowaniu się.
 5. Przed wystawieniem opony na Giełdę Warsztat wypełnia formularz w zakładce „opony warsztatu” podając nazwę i parametry dodawanych opon. Warsztat może wystawić na giełdzie dowolną liczbę opon. W każdej chwili warsztat może dodać i wycofać oponę z giełdy.
 6. Istnieje możliwość sprzedaży jednej opony lub pary.
 7. Kierowca po wybraniu opon na |Giełdzie, wskazuje wybrany przez siebie Warsztat do odbioru i montażu opon.
 8. Warsztat składając oferty i korzystając z Giełdy zobowiązany jest posługiwać się cenami wyrażonymi w wartości netto. Do cen będzie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki.
 9. Ceny uwidocznione obok opon podawane są w polskich złotych.

 

§ 9

Towary

 1. Opony przeznaczone do sprzedaży nie mogą być starsze niż 10 lat.
 2. Opis opon powinien być rzetelny, nie wprowadzać w błąd Użytkowników, co do właściwości takich, jak: marka, nazwa bieżnika, oraz głębokość bieżnika oferowanych opon.
 3. Warsztaty ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w opisie opon, w tym są odpowiedzialne za błędy lub nieścisłości w opisie. Informacje zawarte w opisie opon mogą dotyczyć wyłącznie danej opony.
 4. Warsztat zobowiązany jest treścią zawartą w opisie opony i nie może dokonać zmian w opisie po wystawieniu opony na Giełdę.
 5. Elementy opisu opon nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz praw autorskich. Wykorzystanie zdjęć oraz tekstów innych osób wymaga uzyskania ich zgody.

 

§ 10

Zamówienie

 1. Warsztat, który zaakceptował usługę „sprzedaż opon używanych” ma obowiązek przyjęcia zlecenia na wymianę opon z Giełdy Opon.
 2. Warsztat wystawiający opony na Giełdzie Opon płaci prowizję w wysokości zależnej od aktualnego abonamentu za każde zamówienie opon, również za te, które nie zrealizuje z własnej winy.
 3. Przed zakupem opon przez Giełdę Kierowca powinien złożyć zlecenie montażu w wybranym przez siebie Warsztacie i uzgodnić zasady płatności i termin montażu.
 4. Jeżeli Warsztat/Kierowca zamówi za pośrednictwem giełdy towar i zrezygnuje z jego nabycia musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Warsztat. Warsztat/Kierowca, który zrezygnuje z zamówienia przed potwierdzeniem jego realizacji, nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 5. Warsztat nie jest związany złożonym zamówieniem i nie będzie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, o ile nie zostało ono przez niego potwierdzone.
 6. Jeżeli Warsztat odmówi przyjęcia wysłanego towaru, ma obowiązek pokryć koszty wysyłki towaru pod wskazany w zamówieniu adres oraz koszty wysyłki zwrotnej produktu.

§ 11

Opłaty

 1. Warsztat wystawiający opony na giełdzie ponosi koszty wysyłki od 2 sztuk. W przypadku wysyłki 1 sztuki koszt transportu wynosi 15 zł + VAT i pokrywa go kupujący.
 2. W przypadku zapłaty „za pobraniem” Warsztat dolicza 5 zł + VAT do kosztu przesyłki. Inne warunki transakcji ustalane są między jej stronami.

 

ROZDZIAŁ III

§ 12

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników Strony umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest AMJ Alicja Januszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym 226670, NIP 894-267-82-84, REGON: 021757907, nr telefonu +48 71 728 25 85, adres poczty elektronicznej: info@serwisujmojeauto.pl
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.
 6. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, m.in. na udostępnienie adresu e-mail w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2014 r.