Kiedy nasze auto może zostać skierowane na dodatkowe badanie techniczne i czy można ubiegać się o zwrot kosztów z tym związanych?

Na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:

1) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

2) pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

3) pojazd nosi ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W przypadku, kiedy powyższe nastąpiło w związku z uczestniczeniem pojazdu w wypadku drogowym i naprawie podlegał układ nośny, hamulcowy lub kierowniczy można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za badanie techniczne.

Mimo braku w przepisach ustaw o działalności ubezpieczeń obowiązkowych wyraźnego wskazania do pokrycia takich kosztów, to przedstawiciele Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( PBUK ) i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ( UFG ) wyrazili opinię koszty tych badań, jeżeli pozostają w normalnym związku przyczynowym ze szkodą również powinny podlegać wyrównaniu przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC.

Jeśli zdecydujemy się wystąpić z żądaniem zwrot kosztów powypadkowego badania technicznego w ramach ubezpieczenia OC musimy wykazać , że straty, które ponieśliśmy w wyniku konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego mają rzeczywiste odzwierciedlenie w stratach majątkowych i spowodowały jednoznaczny brak korzyści, które moglibyśmy osiągnąć gdyby szkoda nie miała miejsca.

Nie powinny rodzić się wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje pełny zwrot kwoty, którą musiał wydać dodatkowo na badania techniczne, w związku z zaistniałym wypadkiem komunikacyjnym.